Rekrutacja

Zasady obowiązujące przy rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły.

Etap 1

Potencjalny Uczestnik wypełnia Kartę zgłoszeniową wybierając jedną z form:

 • formularz on-line,
 • karta zgłoszeniowa (Karta zgłoszniowa_PDF) wypełniona ręcznie, a następnie wysłana e-mailem (dane znajdują się w zakładce kontakt),
 • dostarczenie osobiście wypełnionej Karty zgłoszeniowej do Biura projektu .

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu oryginalnego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń.

Zgłoszenia, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacji.

Etap 2

Po złożeniu wymaganych dokumentów następuje weryfikacja poprawności Kart zgłoszeniowych przez Pracowników biura projektu lub przez system rekrutacyjny online.

Potencjalny Uczestnik otrzyma test językowy w wersji papierowej/ zostanie zaproszony na test ustny / mailem otrzyma kod dostępu do testu on-line wraz z instruktażem. W przypadku problemów z wypełnieniem testu w formie on-line proszony będzie o osobiste przyjście  w celu wypełnienia testu na miejscu.

Następnie podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grupy języka angielskiego na danym poziomie (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym). Osoby którym firma Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach (etap 3).

Etap 3

Po wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie wymagane będzie również dostarczenie pozostałych dokumentów:

 • oryginalna karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniami;
 • podpisanej umowy szkoleniowej.

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ ZAŁOŻEŃ PROJEKTU. 

 • Poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 • Wypełnienie testu językowego,
 • Możliwość utworzenia grupy językowej na danym poziomie zaawansowania (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym),
 • Dostarczenie do Biura projektu wypełnionej i podpisanej umowy,
 • Możliwość zaoferowania potencjalnemu uczestnikowi biorąc pod uwagę zrealizowania przez Profutura Group Sp. z o.o. sp.k. założonych wskaźników projektu dotyczących grupy docelowej  (82 osoby w wieku 50+, 245 osób z wykształceniem maksymalnie ISCED 3, 286 osób z terenów wiejskich),
 • Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia formalności w wyznaczonym terminie przez osoby zakwalifikowane przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej.

Przy rekrutacji stosowane będą następujące kryteria punktacyjne:

 • osoba z niepełnosprawnościami – 2 pkt,
 • osoba 50+ – 2 pkt,
 • osoba z terenów wiejskich – 2 pkt,
 • osoba  z wykształceniem maksymalnie ISCED 3 – 2 pkt,
 • motywacja – 4 pkt,
 • osoba wykazująca największą lukę kompetencji językowych – 2 pkt.


Rekrutacja - ioffice.com.pl