Regulamin

Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Szkolenia Językowe – Twoją szansą na rynku pracy

1/ Beneficjenci Ostateczni kwalifikujący się do udziału w projekcie.

W szkoleniach organizowanych w ramach projektu„Szkolenia Językowe – Twoją szansą na rynku pracy  mogą brać udział osoby:

1. W wieku aktywności zawodowej  18 lat lub więcej , które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem – nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji – szkoleniami z języka obcego (w związku z luką kompetencyjną w zakresie języków obcych).  Uczące się, pracuję lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Brzeski,
 • Głubczycki,
 • Kędzierzyńsko-Kozielski,
 • Kluczborski,
 • Krapkowicki,
 • Namysłowski,
 • Nyski,
 • Oleski,
 • Prudnicki,
 • Strzelecki,
 • Opolski (tylko gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie).

2. Osoby należące do jednej/i/lub więcej z poniższych grup. Każda zgłaszająca się osoba musi spełniać przynajmniej jedno kryterium.

 • Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
 • Osoby z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 – Poziom szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),

3. Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały osoby zamieszkujące tereny wiejskie wymienione poniżej:

 • Brzeski ( Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka),
 • Głubczycki ( Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz),
 • Kędzierzyńsko-Kozielski ( Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś),
 • Kluczborski ( Byczyna, Lasowice Wielkie, Wołczyn),
 • Krapkowicki ( Gogolin, Strzeleczki, Walce),
 • Namysłowski ( Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków),
 • Nyski ( Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce),
 • Oleski ( Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa),
 • Prudnicki ( Biała, Głogówek, Lubrza),
 • Strzelecki ( Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd).

 

2/ Zasady obowiązujące przy rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły.
Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na Portalu Projektu, ogłoszeniach rekrutacyjnych w prasie oraz w formie plakatów i ulotek informacyjnych.
Sposoby rekrutowania Beneficjentów Ostatecznych/Uczestników:

 • ogłoszenia w prasie,
 • ulotki i plakaty – rozmieszczone w miejscu realizacji szkolenia i w miejscach powszechnie dostępnych,
 • komunikaty na stronie Projektu,
 • portale społecznościowe,
 • spotkania rekrutacyjne,
 • newsletter.

Potencjalni Beneficjenci Ostateczni/Uczestnicy kontaktują się telefonicznie lub poprzez adres poczty elektronicznej z Biurem Projektu. Pracownik Biura Projektu udziela wszelkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.

Potencjalny Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową (wypełnia Kartę zgłoszeniową w formie on-line, wysyła mailem (PDF pobrany ze strony projektu) lub dostarcza go osobiście.

Potencjalni Uczestnicy, których zgłoszenie przejdzie pomyślnie proces weryfikacji przeprowadzony przez pracownika Biura Projektu zostają zapisani w bazie danych Uczestników projektu.

W przypadku wyboru szkolenia językowego na poziomie wyższym niż podstawowy:
Uczestnik otrzyma mailem kod dostępu do TESTU ON-LINE wraz z instruktażem, w przypadku problemów z wypełnieniem testu w formie on-line proszony będzie o osobiste przyjście  w celu wypełnienia testu na miejscu, lub zaproszony zostanie na rozmowę kwalifikacyjną (test ustny).

Następnym etapem jest analiza wyników testów. Podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grupy języka obcego na danym poziomie (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym). Osoby którym firma Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.  może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach.

Po wstępnym zakwalifikowaniu przez Biuro Projektu do udziału w konkretnej grupie wymagane będzie również dostarczenie pozostałych dokumentów:

 • oryginalna karta zgłoszeniowa,
 • podpisane oświadczenia/zaświadczenia Uczestnika,
 • podpisanej umowy szkoleniowej.

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH, WSKAŹNIKÓW PROJEKTU ORAZ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

3/  Obowiązki Uczestników szkolenia.

Firma Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.  zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika szkolenia wykonanego w trakcie trwania Szkolenia – do celów marketingowych (wykonania folderów i katalogów oraz innych publikacji). Uczestnik może złożyć oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku (w formie pisemnej).

Udział Uczestnika w szkoleniu prowadzonym przez instytucję szkoleniową w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego podpisywania listy obecności na zajęciach. Profutura Group Sp. z o.o. sp.k.ma prawo do zażądania od Uczestnika szkolenia przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność (jeśli będą one wynosić ponad 20%).

Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.

Informacje odnośnie Rezygnacji: W przypadku przekroczenia limitu nieusprawiedliwionych nieobecności 20%,  nie przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC, naruszenia innych istotnych zapisów umowy, nieuzasadnionej rezygnacji, podania danych w karcie zgłoszeniowej niezgodnych z prawdą Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie tj. kwoty 1 768,95 PLN, a także do zwrotu kosztów otrzymanych materiałów szkoleniowych lub do zwrotu samych materiałów szkoleniowych po pisemnym wezwaniu do zapłaty kosztów

4/ Obowiązki organizatora kursu

 1.  Przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu;
 2. Zapewnienia zestawu podręczników, materiałów szkoleniowych zgodnie z zapisami projektu;
 3. Prowadzenia kursów przez doświadczonych lektorów języka obcego;
 4. Zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji projektu;
 5. Wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie.
 6. Wydania certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu zewnętrznego TOIEC.